Deklaracja dostępności
Urząd Miasta Krynica Morska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miasta Krynica Morska.

Data publikacji strony internetowej: 2010. Data ostatniej istotnej aktualizacji: brak danych.

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: Wyłączenia:

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-15. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Deklarację poddano ostatnio przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-01.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Zaboklicki, informatyk@krynicamorska.tv. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 552476527. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta, ul. Górników 15, 82 - 120 Krynica Morska

  1. Budynek posiada jedno wejście, do którego prowadzą trzy schody. Nie ma podjazdu dla wózków. Przy wejściu nie są prowadzone kontrole. Budynek nie jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku znajduje się dzwonek przy drzwiach.
  2. W budynku nie ma windy, korytarze i schody spełniają normy szerokości, schody posiadają spoczniki. Osoba na wózku nie ma dostępu do biur na piętrze.
  3. Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
  4. Przy Urzędzie znajduje się duży parking. Na parkingu wyznaczone jest jedno miejsce dla osoby z niepełnosprawnością.
  5. Wejście z psem asystującym nie jest uregulowane, ale jeśli byłaby taka potrzeba to nie ma problemu.
  6. Urząd nie dysponuje tłumaczami języka migowego. Osoba niesłysząca mogłaby zgłosić swoje potrzeby pisemnie, za pomocą tradycyjnego przekazu.
  7. Przy wejściu do budynku znajduje się dzwonek przy drzwiach. W budynku jest toaleta dla przystosowana dla osób z niepełnosprawnością.
  8. Nie posiadamy udogodnień dla osób z niepełnosprawnością. Jeśli jest taka potrzeba to bez problemu pracownicy lub Burmistrz Miasta zejdzie na parter budynku, lub przed budynek aby załatwić sprawy interesanta. Na parterze, w budynku obok położona jest sala narad w której można prowadzić spotkania z osobami z niepełnosprawnością. Tam też jest możliwość wjazdu na wózku.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.