Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: Klauzula informacyjna informacją na temat przetwarzania przez Urząd Miasta Krynica Morska danych osobowych.

Dziś jest: Środa, 08 Grudzień 2021 r.
Wysoki kontrast
Biuletyn informacji publicznej
Krynica Morska
krynicamorska.tv » strona główna » aktualności » Nabór na zastępstwo na stan. ds. Promocji Miasta, Turystyki, Kultury, Sportu i Rekreacji ...

Nabór na zastępstwo na stan. ds. Promocji Miasta, Turystyki, Kultury, Sportu i Rekreacji

Kategoria: Ogłoszenia  /  Dodano: Środa, 22.09.2021, 13:42

BURMISTRZ GMINY MIASTA KRYNICA MORSKA

OGŁASZA NABÓR

NA ZASTĘPSTWO ZA NIEOBECNEGO PRACOWNIKA ZATRUDNIONEGO NA STANOWISKU

DS. PROMOCJI MIASTA, TURYSTYKI, KULTURY, SPORTU I REKREACJI

 

 1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miasta Krynica Morska, ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska

 

 1. Określenie stanowiska: stanowisko urzędnicze 

Nazwa stanowiska: stanowisko ds. promocji miasta, turystyki, kultury, sportu i rekreacji

Wymiar czasu pracy – pełny etat, zatrudnienie na czas określony do czasu powrotu do pracy nieobecnego pracownika.

Przewidywany termin zatrudnienia: październik 2021 r.

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych: <6%

 

 1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem pracy:
 1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie minimum średnie pełne,
 3. znajomość przepisów prawa z zakresu:
 • postępowania administracyjnego - Kodeks postępowania administracyjnego o
 • ustawy o samorządzie gminnym,
 • ustawy prawo prasowe,
 • ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 • ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,
 • ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, rozporządzeń do w. wym. ustaw, umiejętność ich interpretacji oraz ich wykorzystania do wykonywania zadań;
 1. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 2. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym  stanowisku,
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. nieposzlakowana opinia,

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 1. inicjatywa, dyspozycyjność, kreatywność, zaangażowanie i samodzielność przy wykonywaniu powierzonych zadań,
 2. dobra organizacja pracy,
 3. umiejętność pracy w zespole oraz kształtowania kontaktów z podmiotem zewnętrznym,
 4. umiejętność reprezentowania urzędu na zewnątrz,
 5. odpowiedzialność, rzetelność, dokładność i skrupulatność, systematyczność,
 6. umiejętność syntezy i analizy danych,
 7. umiejętność podejmowania decyzji oraz umiejętność negocjowania,
 8. zdolność do interpretacji i stosowania obowiązujących przepisów prawa,
 9. preferowane doświadczenie, praca w jednostkach samorządu terytorialnego,
 10. umiejętność sporządzania pism urzędowych.
 11. umiejętność działania w sytuacjach stresowych i odporność na stres,
 12. umiejętność obsługi komputera w stopniu co najmniej dobrym: pakiet MS Office (Word, Excel i inne niezbędne programy związane z pracą na stanowisku),

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. Prowadzenie  spraw z  zakresu  Oświaty , Kultury , Sportu  i  Turystyki w tym w szczególności:
 1. Współpraca ze stowarzyszeniami, klubami sportowymi, organizacjami pozarządowymi, organizacja konkursów ofert na realizację zadań publicznych.
 2. Bieżące prowadzenie spraw z związanych z ewidencją obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektów nie będących obiektem hotelarskim, prowadzenie rejestru obiektów oraz współpraca z Urzędem Marszałkowskim woj. pomorskiego w sprawie kategoryzacji obiektów.
 3. Prowadzenie promocji  miasta wewnątrz Gminy i na zewnątrz Gminy, także poprzez media społecznościowe.  
 4. Inicjowanie przedsięwzięć promujących Gminę Miasta Krynica Morska,
 5. Współpraca z referatem komunalno – inwestycyjnym, 
 6. Organizowanie wydarzeń i imprez  kulturalno – sportowych, festynów, koncertów  itp.
 7. Nadzór nad funkcjonowaniem punktu informacji turystycznej.
 8. Współpraca ze Szkołą Podstawową im. J. Korczaka.
 9. Współpraca z Lokalną Organizacją Turystyczną w Krynicy Morskiej.
 1. Udział w targach turystycznych, spotkaniach o tematyce turystycznej.
 2. Gospodarowanie materiałami promocyjnymi oraz nadzór nad ich projektowaniem.
 3. Prowadzenie wszystkich spraw związanych z przygotowaniem i wydawaniem gazetki Urzędu „Wiadomości Krynicy Morskiej”.
 4. Organizacja narad i spotkań w zakresie przygotowania do sezonu letniego i podsumowaniu sezonu letniego.
 5. Niezwłoczne przekazywanie istotnych informacji z zakresu sportu turystyki, promocji i bieżących wydarzeń do mediów (radio, tv, prasa) - w uzgodnieniu z Burmistrzem, Zastępca Burmistrza i Sekretarzem Miasta.
 6. Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do wytoczenia i prowadzenia spraw sądowych i administracyjnych.
 7. Po zakończeniu postępowania sądowego lub administracyjnego i otrzymaniu prawomocnego orzeczenia lub po skierowaniu wniosku do egzekucji przekazywanie dokumentacji na stanowisko BKE w celu wyegzekwowania należności pieniężnych w postępowaniu egzekucyjnym, a w przypadku zobowiązań niepieniężnych prowadzenie postępowania egzekucyjnego przy pomocy Radcy Prawnego.
 8. Zapewnienie ochrony danych osobowych w zakresie przypisanych obowiązków.
 9. Opracowanie aktualizacja  i realizacja kalendarza imprez w zakresie imprez kulturalnych i sportowych.
 10. Prowadzenie spraw w zakresie organizacji imprez masowych.
 11. Organizacja  plaż w zakresie bezpieczeństwa osób kąpiących się (ratownicy, badanie wody, zezwolenia na funkcjonowanie kąpielisk).
 12. Prowadzenie postępowań przetargowych w ramach zajmowanego stanowiska,
 13. Zastępowanie podczas nieobecności pracownika ds. informatyki w zakresie umieszczania wiadomości na stronie internetowej miasta oraz w BIP. 
 14. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza lub  Sekretarza.

 

VI. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej.
 3. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe, udział w kursach i szkoleniach.
 4. Kopie świadectw z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia.

* List motywacyjny oraz życiorys (CV) należy opatrzyć klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko ds. promocji miasta, turystyki, kultury, sportu i rekreacji.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych ww. celach jest  Gmina Miasta Krynica Morska.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:

- żądania dostępu do danych osobowych;

- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- wniesienia sprzeciwu;

- cofnięcia zgody w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

Zapoznałam/-em się z treścią powyższego.

Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282).

 

VII. Termin i miejsce składania dokumentów: do 28 września 2021  r. do godz. 14:00.

Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby wstępnie zakwalifikowane jako spełniające w/w wymogi  zostaną powiadomione telefonicznie w ciągu 2 dni od daty posiedzenia, na którym komisja zapozna się ze złożonymi ofertami.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w Urzędzie Miasta Krynica Morska ul. Górników 15, w  sekretariacie, albo przesłać na adres: Urząd Miasta Krynica Morska ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska z dopiskiem: ”Nabór - stanowisko ds. promocji miasta, turystyki, kultury, sportu i rekreacji”. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

 

 

VIII. Dodatkowe informacje:

 1. Niniejsze ogłoszenie opublikowano w BIP Urzędu Gminy Miasta Krynica Morska oraz umieszczono na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Krynica Morska.
 2. Przed zawarciem umowy o pracę kandydat wyłoniony w drodze naboru przedkłada pracodawcy: zaświadczenie lekarza medycyny pracy potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku, na które został przeprowadzony nabór (skierowanie wystawia pracodawca).
 3. Złożone w naborze dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.
 4. Dokumenty osób, które wezmą udział w procesie rekrutacji będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego.
 5. Informacja o wyniku naboru zostanie ogłoszona na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Miasta Krynica Morska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT.

Burmistrz Miasta Krynica Morska

Krzysztof Swat

Pogoda
-5 °C
ciśnienie: 1015 hPa
wiatr: 17 km/h ESE
Szczegółowa prognoza na 14 dni
on-line
kliknij aby przełączyć zdjęcie
Pon Wt Śr Czw Pt Sob Ndz
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Grudzień 2021
 

Jeśli chcesz być z serwisem na bieżęco
wpisz swój adres e-mail i wciśnij +. Wpisz
adres e-mail i wciśnij -. jeśli nie chcesz.

Krynica Morska

Oficjalna Strona Urzędu Miasta Krynica Morska krynicamorska.tv - Projekt, Realizacja, Hosting (c) 2010 Agencja Reklamowa GABO

Materiały zawarte na stronie są prawnie strzeżone i bez zgody nie mogą być wykorzystywane.

stat4u