Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: Klauzula informacyjna informacją na temat przetwarzania przez Urząd Miasta Krynica Morska danych osobowych.

Dziś jest: Środa, 02 Grudzień 2020 r.
Wysoki kontrast
Biuletyn informacji publicznej
Krynica Morska
krynicamorska.tv » strona główna » aktualności » Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Kategoria: Ogłoszenia  /  Dodano: Czwartek, 09.04.2015, 09:07

OGŁOSZENIE

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w uchwale nr XXVII/340/14 w Krynicy Morskiej z dnia 15 października 2014 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Burmistrz Miasta Krynica Morska na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz.1138 z późn. zm.) zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do składania ofert i uczestnictwa w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych, poprzez dofinansowanie.

I.  Rodzaj zdania - wspierania i  upowszechniania kultury fizycznej.
Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z Krynicy Morskiej.      

W ramach dotacji z budżetu miasta mogą być dofinansowane zadania, tj.:
- organizacja regat dla dzieci i młodzieży,
- udział w regatach żeglarskich,
- organizacja szkoleń żeglarskich,
- zakup sprzętu żeglarskiego,
- zakup nagród.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań — 15.000,00 złotych (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100 gr.)

III. Zasady przyznawania dotacji, termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty, zostały określone w uchwale nr XXVII/340/14 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 15 października 2014 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

IV. Termin realizacji zadań od 6 maja do 18 grudnia 2015 r.

V. Termin składania ofert:

Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. pod rygorem odrzucenia w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z Krynicy Morskiej” w siedzibie Urzędu Miasta w Krynicy Morskiej ul. Górników 15, w sekretariacie w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r. do godz. 1500.

Do oferty należy dołączyć oryginały lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie następujących dokumentów: aktualny odpis z rejestru KRS (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia), sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok oraz aktualny statut organizacji.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 maja 2015 r. o godzinie 1000 w sali posiedzeń Urzędu Miasta w Krynicy Morskiej przy ul. Górników 15.

VI. W ramach konkursu nie będą rozpatrywane oferty: złożone po upłynięciu terminu (tj. po 1500 dnia 30 kwietnia br.), dotyczące zadań wykraczających poza ramy określone w ogłoszeniu o konkursie, bez wykazania własnego udziału np. środków własnych, niekompletne (brak możliwości uzupełnienia oferty).

VII. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku 2014 zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami.
W 2014 r. Gmina Miasta Krynica Morska przekazała środki finansowe z budżetu miasta w wysokości 135.000,00 złotych na realizację zadań publicznych, zleconych organizacjom pozarządowym.

VIII. Dodatkowe informacje.
Informacji telefonicznych udziela:
Konrad Mądry – podinspektor ds. rozwoju turystyki i promocji miasta, nr tel. 55 247 65 27 w.141.
O rozstrzygnięciu konkursu i jego wyniku oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
Ogłoszenie oraz wyniki konkursu zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach ogłoszeń oraz stronie internetowej Urzędu Miasta Krynica Morska http://www.krynicamorska.tv

Burmistrz Miasta Krynica Morska zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Ogłoszenie plik pdf

Pogoda
0 °C
ciśnienie: 1024 hPa
wiatr: 16 km/h SE
Szczegółowa prognoza na 14 dni
on-line
kliknij aby przełączyć zdjęcie
Pon Wt Śr Czw Pt Sob Ndz
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Grudzień 2020
 

Jeśli chcesz być z serwisem na bieżęco
wpisz swój adres e-mail i wciśnij +. Wpisz
adres e-mail i wciśnij -. jeśli nie chcesz.

Krynica Morska

Oficjalna Strona Urzędu Miasta Krynica Morska krynicamorska.tv - Projekt, Realizacja, Hosting (c) 2010 Agencja Reklamowa GABO

Materiały zawarte na stronie są prawnie strzeżone i bez zgody nie mogą być wykorzystywane.

stat4u