Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: Klauzula informacyjna informacją na temat przetwarzania przez Urząd Miasta Krynica Morska danych osobowych.

Dziś jest: Środa, 08 Grudzień 2021 r.
Wysoki kontrast
Biuletyn informacji publicznej
Krynica Morska
krynicamorska.tv » strona główna » aktualności » Nowe ogłoszenie konkursu na Prezesa Zarządu PWiK

Nowe ogłoszenie konkursu na Prezesa Zarządu PWiK

Kategoria: Aktualności  /  Dodano: Środa, 18.08.2021, 13:49

Burmistrz Krynicy Morskiej pełniący funkcję Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o. o. w Krynicy Morskiej ogłasza konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu

 

1. Informacje ogólne.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Krynicy Morskiej z siedzibą przy ulicy Przyjaźni 1, 82-120 Krynica Morska jest spółką komunalną, w której całość udziałów posiada Miasto Krynica Morska. Spółka spełnia kryteria określone w art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 ro zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1907 z późn. zm.).

Przewidywana forma umowy: umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

2. Łączne wymagania wobec kandydata:

1) obywatelstwo polskie, obywatelstwo państwa będącego członkiem Unii Europejskiej lub państwa, z którym na podstawie umów międzynarodowych lub obowiązujących przepisów prawa przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

3) co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o prace, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

4) co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

5) spełnienie innych niż wymienione w lit 1-4 wymogów określonych w przepisach odrębnych, a w szczególności nie podlegania określonym ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych lub ustawowym bądź umownym zakazom konkurencji,

6) znajomość zasad funkcjonowania i zarządzania spółką prawa handlowego oraz zasad nadzoru właścicielskiego w szczególności spółek handlowych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,

7) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

8) posiadanie odpowiednich predyspozycji, wiedzy i kwalifikacji, w zakresie niezbędnym do zajmowania określonej funkcji członka zarządu spółki w szczególności:

§ znajomość zagadnień związanych z działalnością przedsiębiorstw związanych z działalnością przedsiębiorstw o profilu spółki,

§ znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników.

3. Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującej partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy prace na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

4. Kandydat na Prezesa zarządu, poza wymogami określonymi w pkt 2 i 3 niniejszego ogłoszenia, powinien mieć wiedzę w zakresie finansów i rachunkowości przedsiębiorstwa oraz zasad i przepisów prawa pracy, polityki rekrutacyjnej, systemu ocen i motywacji a także szkoleń i rozwoju pracowników.

5. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

1) cv,

2) kwestionariusz osobowy – (wzór załącznik nr 1)

3) list motywacyjny zawierający koncepcję zarządzania oraz rozwoju Spółki w warunkach otoczenia rynkowego na okres 3 lat, uwzględniająca aktualny i zamierzony status Spółki zgodnie z danymi wynikającymi z dokumentów Spółki – opracowanie powinno obejmować nie więcej niż 5 stron znormalizowanego maszynopisu,

4) oświadczenia:

a) o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki z określeniem oczekiwań wobec Spółki z tego tytułu,

b) o nie podleganiu wynikającym z przepisów prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,

c) o korzystaniu z pełni praw publicznych,

d) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

e) że nie toczą się żadne postępowania karne,

f) że stan zdrowia pozwala na zajmowanie stanowiska Prezesa Zarządu,

g) o dopełnieniu lub nie podleganiu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020r. poz. 2141 ze zm.),

h) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2019r. poz. 1781) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu,

i) o zapoznaniu się z Regulaminem konkursu na Prezesa Zarządu,

j) o zachowaniu w tajemnicy informacji dotyczących Spółki,

k) że nie pełni funkcji społecznego współpracownika albo nie jest zatrudniony w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

l) że nie wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującej partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

m) że nie jest zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

n) że nie pełni funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

o) że jego aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności spółki, - wzór oświadczenia dla pkt 4 (ppkt a-o) stanowi załącznik nr 2

p) w przypadku kandydatów zasiadających z Zarządzie lub Radzie Nadzorczej spółek prawa handlowego w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia swojej oferty - potwierdzające uzyskanie absolutorium z wykonania obowiązków za ten okres, - wzór oświadczenia dla pkt 4 (ppkt p) stanowi załącznik nr 3

5) odpisy dokumentów lub ich kserokopie poświadczone o ich zgodności z oryginałem -potwierdzające poziom wykształcenia  (pkt 2 ppkt 2), okres zatrudnienia (pkt 2 ppkt 3 ) i doświadczenie zawodowe (pkt 2 ppkt 4),

6) aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (do trzech miesięcy poprzedzających dzień zgłoszenia).

7) aktualne prawo jazdy kat. B,

8) umiejętność obsługi komputera, w tym programów edycyjnych, kalkulacyjnych,

9) inne dokumenty wg uznania kandydata potwierdzające jego kwalifikacje lub umiejętności.

6. Każde oświadczenie musi być podpisane przez kandydata. Kopie dokumentów, o których mowa w pkt 2 ppkt 2, 3 i 4 mogą być również poświadczone przez kandydata. W takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest obowiązany do przedstawienia Komisji kwalifikacyjnej oryginałów lub urzędowych odpisów dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania konkursowego.

7. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

8. Kandydat ma możliwość uzyskiwać informacje o Spółce osobiście do dnia upływu terminu składania zgłoszeń, w siedzibie PWiK Spółki z o.o. ul. Przyjaźni 1, 82-120 Krynica Morska i zapoznawać się z materiałami, które obejmują:

· umowę Spółki,

· aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS

· sprawozdanie finansowe Spółki

· sprawozdanie Zarządu

· oraz zagadnienia techniczne Spółki

9. Regulamin konkursu jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy Morskiej http://www.krynicamorska.tv i PWiK Spółka z o.o. w Krynicy Morskiej http://www.pwikkrynicam.pl oraz w siedzibie Spółki.

10. Zgłoszenia konkursowe można składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta w Krynicy Morskiej ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu P W i K Sp. z o. o. w Krynicy Morskiej – nie otwierać”. Zgłoszenia do konkursu należy składać w terminie do dnia 6 września 2021 r. do godz. 13.00. O złożeniu zgłoszenia decyduje data wpływu do siedziby Urzędu Miejskiego w Krynicy Morskiej ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska.

11. Dokumenty dostarczone lub nadesłane po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

12. Koszty uzyskania dokumentów oraz uczestnictwa w konkursie ponosi kandydat.

13. Kandydaci spełniający wymogi formalne ogłoszenia o konkursie zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu do dalszego postępowania konkursowego telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

14. Komisja kwalifikacyjna przeprowadza z kandydatem rozmowę kwalifikacyjną, w toku której ocenia się w szczególności:

1) znajomość ustroju prawnego i działalności w praktyce spółek prawa handlowego ze szczególnym uwzględnieniem spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,

2) przedstawioną wizję rozwoju, ogólnego planu funkcjonowania i zarządzania Spółką biorąc pod uwagę przedmiot jej działalności,

3) znajomość zagadnień związanych z gospodarką wodno-kanalizacyjną,

4) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem mieniem oraz kierowaniem zespołami ludzkimi,

5) znajomość zasad ekonomii, planowania, analizy finansowej i rachunkowości zarządczej,

6) doświadczenie zawodowe w szczególności na stanowiskach kierowniczych, nadzorczych w sferze gospodarki wodno-ściekowej, niezbędne do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

15. Burmistrz może w każdym czasie bez podania przyczyny zakończyć konkurs bez wyłonienia kandydata.

16. Wynik konkursu nie może stanowić podstawy do roszczenia kandydata o powołanie na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki oraz zawarcia z nim umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania. W szczególności przed powołaniem oraz zawarciem umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania wymagane będzie dopełnienie wszelkich wymaganych formalności związanych z powołaniem i zawarciem umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania.

https://pwikkrynicam.bip.gov.pl/konkurs-na-prezesa-zarzadu-pwik/konkurs.html

Pogoda
-5 °C
ciśnienie: 1015 hPa
wiatr: 17 km/h ESE
Szczegółowa prognoza na 14 dni
on-line
kliknij aby przełączyć zdjęcie
Pon Wt Śr Czw Pt Sob Ndz
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Grudzień 2021
 

Jeśli chcesz być z serwisem na bieżęco
wpisz swój adres e-mail i wciśnij +. Wpisz
adres e-mail i wciśnij -. jeśli nie chcesz.

Krynica Morska

Oficjalna Strona Urzędu Miasta Krynica Morska krynicamorska.tv - Projekt, Realizacja, Hosting (c) 2010 Agencja Reklamowa GABO

Materiały zawarte na stronie są prawnie strzeżone i bez zgody nie mogą być wykorzystywane.

stat4u