Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: Klauzula informacyjna informacją na temat przetwarzania przez Urząd Miasta Krynica Morska danych osobowych.

Dziś jest: Poniedziałek, 28 Listopad 2022 r.
Wysoki kontrast
Biuletyn informacji publicznej
Krynica Morska
krynicamorska.tv » strona główna » aktualności » Konkurs na dyrektora szkoły

Konkurs na dyrektora szkoły

Kategoria: Aktualności  /  Dodano: Piątek, 15.03.2019, 07:30

BURMISTRZ MIASTA KRYNICA MORSKA OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY
I. Nazwa i adres organu prowadzącego:
Burmistrz Miasta Krynica Morska
ul. Górników 15
82 - 120 Krynica Morska
II. Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs:
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Krynicy Morskiej, ul. Gdańska 55A, 82 - 120 Krynica Morska wraz z oddziałem przedszkolnym.
III. Wymagania wobec kandydatów:
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r., poz.1587).
IV. Wymagane dokumenty:
1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły,
2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
1) stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo
2) stażu pracy dydaktycznej — w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
3) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym — w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
3. oświadczenie zawierające następujące dane kandydata:
1) imię (imiona) i nazwisko,
2) datę i miejsce urodzenia,
3) obywatelstwo,
4) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
4. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w ppkt 2 powyżej,
5. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
6. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 931 z późn. zm.) - w przypadku cudzoziemca,
7. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
8. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
9. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1458 z późn. zm.),
11. oświadczenie o dopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1994-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 430) - w przypadku kandydata na dyrektora szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
12. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
13. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
14. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) lub art.140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
15. oświadczenie że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych,
16. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wg poniższego wzoru: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, str. l w celach zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji".
V. Termin, sposób i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z podaniem danych osobowych kandydata (imię i nazwisko, adres do korespondencji, telefon kontaktowy) oraz dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Krynicy Morskiej” w terminie do dnia 2 kwietnia 2019 r. do godziny 15:00 bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Miasta w Krynicy Morskiej przy ul. Górników 15, (82 - 120) Krynica Morska — decyduje data wpływu oferty do urzędu. Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej, przy czym oferta taka powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych, jako załączniki do oferty.
VI. Konkurs zostanie przeprowadzony nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu składania ofert. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.
VII. Na żądanie Burmistrza Miasta Krynica Morska kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w pkt IV  ppkt. 4-7, 12 oraz 13. Ponadto przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo zażądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz posiadanie obywatelstwa.


Klauzula informacyjna.
Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz 2 Rozporządzenia Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO):
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Krynica Morska
z siedzibą w Urzędzie Miasta w Krynicy Morskiej, ul. Górników 15, (82 - 120) Krynica Morska.
2. Inspektor ochrony danych w Urzędzie Miasta w Krynicy Morskiej jest Pan Tomasz Henzler, kontakt, adres e-mail: inspektor@cbi24.pl
3. Celem zbierania danych jest przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora placówki oświatowej wymienionej w niniejszym ogłoszeniu. Podstawą prawną przekazania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
4. Kandydatowi na stanowisko dyrektora przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora placówki oświatowej, wymienionej w niniejszym ogłoszeniu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenie procedury konkursowej na stanowisko dyrektora placówki oświatowej.
6. Dane udostępnione przez kandydata nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa oraz podmioty upoważnione z mocy odrębnych przepisów do udziału w komisji konkursowej.
7. Dane udostępnione przez kandydata nie będą podlegały profilowaniu.
8. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procedury konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły, wymienionej w niniejszym ogłoszeniu.

Pogoda
0 °C
ciśnienie: 1018 hPa
wiatr: 6 km/h S
Szczegółowa prognoza na 14 dni
on-line
kliknij aby przełączyć zdjęcie
Pon Wt Śr Czw Pt Sob Ndz
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
Listopad 2022
 
Jeśli chcesz być z serwisem na bieżęco
wpisz swój adres e-mail i wciśnij +. Wpisz
adres e-mail i wciśnij -. jeśli nie chcesz.

Krynica Morska

Oficjalna Strona Urzędu Miasta Krynica Morska krynicamorska.tv - Projekt, Realizacja, Hosting (c) 2010 Agencja Reklamowa GABO

Materiały zawarte na stronie są prawnie strzeżone i bez zgody nie mogą być wykorzystywane.

stat4u