Dziś jest: Wtorek, 21 Sierpień 2018 r.
Wysoki kontrast
Biuletyn informacji publicznej
Krynica Morska
krynicamorska.tv » strona główna » aktualności » Konkurs na Prezesa Zarządu PWiK

Konkurs na Prezesa Zarządu PWiK

Kategoria: Aktualności  /  Dodano: Piątek, 20.04.2018, 07:25

Burmistrz Krynicy Morskiej pełniący funkcję Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o. o. w Krynicy Morskiej ogłasza konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu

1. Informacje ogólne.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Krynicy Morskiej z siedzibą przy ulicy Przyjaźni 1, 82-120 Krynica Morska jest spółką komunalną, w której całość udziałów posiada Miasto Krynica Morska. Spółka spełnia kryteria określone w art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1202 z późn. zm.).
Przewidywana forma umowy: umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

2. Łączne wymagania wobec kandydata:
1) obywatelstwo polskie, obywatelstwo państwa będącego członkiem Unii Europejskiej lub państwa, z którym na podstawie umów międzynarodowych lub obowiązujących przepisów prawa przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, o profilu ekonomicznym lub prawniczym lub technicznym,
3) co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o prace, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
4) co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
5) spełnienie innych niż wymienione w lit 1-4 wymogów określonych w przepisach odrębnych, a w szczególności nie podlegania określonym ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych lub ustawowym bądź umownym zakazom konkurencji,
6) znajomość zasad funkcjonowania i zarządzania spółką prawa handlowego oraz zasad nadzoru właścicielskiego w szczególności spółek handlowych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
7) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
8) posiadanie odpowiednich predyspozycji, wiedzy i kwalifikacji, w zakresie niezbędnym do zajmowania określonej funkcji członka zarządu spółki w szczególności:
• doświadczenie wynikające z pełnienia funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej,
• znajomość zagadnień związanych z działalnością przedsiębiorstw związanych z działalnością przedsiębiorstw o profilu spółki,
• znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników.

3. Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującej partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy prace na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

4. Kandydat na Prezesa zarządu, poza wymogami określonymi w pkt 2 i 3 niniejszego ogłoszenia, powinien mieć wiedzę w zakresie finansów i rachunkowości przedsiębiorstwa oraz zasad i przepisów prawa pracy, polityki rekrutacyjnej, systemu ocen i motywacji a także szkoleń i rozwoju pracowników.

5. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
1) cv,
2) kwestionariusz osobowy – (wzór załącznik nr 1)
3) list motywacyjny zawierający koncepcję zarządzania oraz rozwoju Spółki w warunkach otoczenia rynkowego na okres 3 lat, uwzględniająca aktualny i zamierzony status Spółki zgodnie z danymi wynikającymi z dokumentów Spółki – opracowanie powinno obejmować nie więcej niż 5 stron znormalizowanego maszynopisu,
4) oświadczenia:
a) o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki z określeniem oczekiwań wobec Spółki z tego tytułu,
b) o nie podleganiu wynikającym z przepisów prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
c) o korzystaniu z pełni praw publicznych,
d) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
e) że nie toczą się żadne postępowania karne,
f) że stan zdrowia pozwala na zajmowanie stanowiska Prezesa Zarządu,
g) o dopełnieniu lub nie podleganiu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016r. poz. 1721 ze zm.),
h) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016r. poz. 922 ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu,
i) o zapoznaniu się z Regulaminem konkursu na Prezesa Zarządu,
j) o zachowaniu w tajemnicy informacji dotyczących Spółki,
k) że nie pełni funkcji społecznego współpracownika albo nie jest zatrudniony w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
l) że nie wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującej partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
m) że nie jest zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
n) że nie pełni funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
o) że jego aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności spółki, - wzór oświadczenia dla pkt 4 (ppkt a-o) stanowi załącznik nr 2
p) w przypadku kandydatów zasiadających z Zarządzie lub Radzie Nadzorczej spółek prawa handlowego w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia swojej oferty - potwierdzające uzyskanie absolutorium z wykonania obowiązków za ten okres, - wzór oświadczenia dla pkt 4 (ppkt p) stanowi załącznik nr 3
5) odpisy dokumentów lub ich kserokopie poświadczone o ich zgodności z oryginałem -potwierdzające poziom wykształcenia (pkt 2 ppkt 2), okres zatrudnienia (pkt 2 ppkt 3) i doświadczenie zawodowe (pkt 2 ppkt 4),
6) aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (do trzech miesięcy poprzedzających dzień zgłoszenia).
7) aktualne prawo jazdy kat. B,
8) umiejętność obsługi komputera, w tym programów edycyjnych, kalkulacyjnych,
9) inne dokumenty wg uznania kandydata potwierdzające jego kwalifikacje lub umiejętności.

6. Każde oświadczenie musi być podpisane przez kandydata. Kopie dokumentów, o których mowa w pkt 2 ppkt 2, 3 i 4 mogą być również poświadczone przez kandydata. W takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest obowiązany do przedstawienia Komisji kwalifikacyjnej oryginałów lub urzędowych odpisów dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania konkursowego.

7. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

8. Kandydat ma możliwość uzyskiwać informacje o Spółce osobiście do dnia upływu terminu składania zgłoszeń, w siedzibie PWiK Spółki z o.o. ul. Przyjaźni 1, 82-120 Krynica Morska i zapoznawać się z materiałami, które obejmują:
• umowę Spółki,
• aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS
• sprawozdanie finansowe Spółki
• sprawozdanie Zarządu
• oraz zagadnienia techniczne Spółki

9. Regulamin konkursu jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy Morskiej http://www.krynicamorska.tv i PWiK Spółka z o. o. w Krynicy Morskiej http://www.pwikkrynicam.pl oraz w siedzibie Spółki.

10. Zgłoszenia konkursowe można składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy Morskiej ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu P W i K Sp. z o. o. w Krynicy Morskiej – nie otwierać”. Zgłoszenia do konkursu należy składać w terminie do dnia 14 maja 2018r. Do godz. 1300. O złożeniu zgłoszenia decyduje data wpływu do siedziby Urzędu Miejskiego w Krynicy Morskiej ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska.

11. Dokumenty dostarczone lub nadesłane po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

12. Koszty uzyskania dokumentów oraz uczestnictwa w konkursie ponosi kandydat.

13. Komisja zbiera się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy Morskiej, na pierwszym niejawnym posiedzeniu ( faza wstępna) w celu zweryfikowania złożonych ofert niezwłocznie po upływie zakreślonego do składania ofert.

14. Oferty otwarte zostaną w dniu 14 maja 2018r. o godz. 1400 na posiedzeniu Komisji.

15. Kandydaci spełniający wymogi formalne ogłoszenia o konkursie zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu do dalszego postępowania konkursowego telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

16. Komisja kwalifikacyjna przeprowadza z kandydatem rozmowę kwalifikacyjną, w toku której ocenia się w szczególności:
1) znajomość ustroju prawnego i działalności w praktyce spółek prawa handlowego ze szczególnym uwzględnieniem spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
2) przedstawioną wizję rozwoju, ogólnego planu funkcjonowania i zarządzania Spółką biorąc pod uwagę przedmiot jej działalności,
3) znajomość zagadnień związanych z gospodarką wodno-kanalizacyjną,
4) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem mieniem oraz kierowaniem zespołami ludzkimi,
5) znajomość zasad ekonomii, planowania, analizy finansowej i rachunkowości zarządczej,
6) doświadczenie zawodowe w szczególności na stanowiskach kierowniczych, nadzorczych w sferze gospodarki wodno-ściekowej, niezbędne do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

17. Burmistrz może w każdym czasie bez podania przyczyny zakończyć konkurs bez wyłonienia kandydata.

18. Wynik konkursu nie może stanowić podstawy do roszczenia kandydata o powołanie na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki oraz zawarcia z nim umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania. W szczególności przed powołaniem oraz zawarciem umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania wymagane będzie dopełnienie wszelkich wymaganych formalności związanych z powołaniem i zawarciem umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania.

zalacznik_do_uchwaly_NZW _regulamin.docx

zal_nr1_do_ogloszenia.docx

zal_nr2_do_ogloszenia.docx

zal_nr3_do_ogloszenia.docx

zalacznik_do_uchwaly_NZW _regulamin (docx)
Pogoda
16 °C
ciśnienie: 1014 hPa
wiatr: 18 km/h W
Szczegółowa prognoza na 14 dni
on-line
kliknij aby przełączyć zdjęcie
Pon Wt Śr Czw Pt Sob Ndz
   12 Bursztynowa Miss Polski 2018 01 Sierpień 2018 Koncert SŁAWOMIRA 01 Sierpień 2018 23 42 IV Letnie Koncerty Organowe i Kameralne 04 Sierpień 2018 Koncert zespołu THE BEATLMEN 04 Sierpień 2018 5
61 Kabaret ŁOWCY.B 06 Sierpień 2018 78 91 Kabaret K2 09 Sierpień 2018 10 111 IV Letnie Koncerty Organowe i Kameralne 11 Sierpień 2018 121 IV Letnie Koncerty Organowe i Kameralne 12 Sierpień 2018
1314 151 Kabaret ZACHODNI 15 Sierpień 2018 1617 182 Regaty o Puchar Błękitnej Wstęgi Zalewu Wiślanego 18 Sierpień 2018 Koncert zespołu SZAFA GRA 18 Sierpień 2018 19
202122 231 Kabaret CZESUAF 23 Sierpień 2018 24 252 IV Letnie Koncerty Organowe i Kameralne 25 Sierpień 2018 Koncert zespołu QUEEN BAND 25 Sierpień 2018 26
27282930 311 Regaty w Klasie Optymist 31 Sierpień 2018   
Sierpień 2018
 

Jeśli chcesz być z serwisem na bieżęco
wpisz swój adres e-mail i wciśnij +. Wpisz
adres e-mail i wciśnij -. jeśli nie chcesz.

Krynica Morska

Oficjalna Strona Urzędu Miasta Krynica Morska krynicamorska.tv - Projekt, Realizacja, Hosting (c) 2010 Agencja Reklamowa GABO

Materiały zawarte na stronie są prawnie strzeżone i bez zgody nie mogą być wykorzystywane.

stat4u