Dziś jest: Poniedziałek, 10 Grudzień 2018 r.
Wysoki kontrast
Biuletyn informacji publicznej
Krynica Morska
krynicamorska.tv » strona główna » aktualności » Wolne stanowisko w Urządzie Miasta

Wolne stanowisko w Urządzie Miasta

Kategoria: Aktualności  /  Dodano: Środa, 24.01.2018, 09:41

Burmistrz Gminy Miasta Krynica Morska ogłasza nabór na wolne stanowisko - ds. Gospodarczych, Handlu I Ewidencji Działalności Gospodarczej

 

I. Nazwa i adres jednostki:
Urząd Miasta Krynica Morska
ul. Górników 15
82-120 Krynica Morska

II. Określenie stanowiska: stanowisko urzędnicze
Nazwa stanowiska: stanowisko ds. gospodarczych, handlu i ewidencji działalności gospodarczej.
Wymiar czasu pracy – 1/1 etat.
Umowa terminowa - na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony.
Przewidywany termin zatrudnienia: luty 2018 r.

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem pracy:
    1. Wymagania niezbędne:
    a. obywatelstwo polskie,
    b. wykształcenie minimum średnie pełne,
    c. znajomość przepisów prawa z zakresu:
- ustawy o samorządzie gminnym,
- ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
- ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- dobra znajomość obsługi komputera,
    d. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
    e. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
    f. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
    g. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
    h. nieposzlakowana opinia,

    2. Wymagania dodatkowe:
    a. zaangażowanie i samodzielność przy wykonywaniu powierzonych zadań, umiejętność dobrej organizacji pracy na własnym stanowisku i pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność i rzetelność,
    b. zdolność do interpretacji i stosowania obowiązujących przepisów prawa,
    c. umiejętność sporządzania pism urzędowych.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
    1. Prowadzenie spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej, funkcjonowania targowisk i handlu na targowisku.
    2. Wydawanie i cofanie zezwoleń na alkohol.
    3. Kontrola prawidłowości dokumentacji niezbędnej do określenia wysokości opłat za zezwolenia na sprzedaż i podawanie alkoholu, ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz terminowości dokonywanych wpłat.
    4. Weryfikacja złożonych wniosków na sprzedaż i podawanie alkoholu pod względem prawidłowości podanych we wniosku danych oraz ich zgodności z obowiązującymi przepisami.
    5. Systematyczna kontrola podmiotów prowadzących sprzedaż alkoholu pod względem przestrzegania obowiązujących norm i przepisów  w tym zakresie.
    6. Współdziałanie z Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
    7. Nadzór nad tablicami ogłoszeniowymi , przyjmowanie i terminowe publikowanie informacji.
    8. Zapewnienie ochrony danych osobowych w zakresie przypisanych obowiązków.
    9. Sporządzanie okresowych ocen i analiz oraz sprawozdań.
    10. Podejmowanie innych działań niezbędnych dla funkcjonowania Urzędu.
    11. Prowadzenie archiwum zakładowego i przekazywanie akt do archiwum państwowego.
    12. Prowadzenie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem budynków Urzędu.
    13. Prowadzenie dokumentacji prawnej i technicznej budynku Urzędu i kotłowni.
    14. Gospodarowanie środkami ruchomymi w zakresie mebli i sprzętu biurowego.
    15. Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków oraz wydawanie decyzji o przyznaniu lub odmowie dodatku mieszkaniowego.
    16. Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków oraz wydawanie decyzji o przyznaniu lub odmowie dodatku energetycznego.
    17. Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do wytoczenia i prowadzenia spraw sądowych i administracyjnych.
    18. Po zakończeniu postępowania sądowego lub administracyjnego i otrzymaniu prawomocnego orzeczenia lub po skierowaniu wniosku do egzekucji przekazywanie dokumentacji na stanowisko BKE w celu wyegzekwowania należności pieniężnych w postępowaniu egzekucyjnym, a w przypadku zobowiązań niepieniężnych prowadzenie postępowania egzekucyjnego przy pomocy Radcy Prawnego.
    19. Zastępstwo pracownika na stanowisku ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, kadr, szkolenia i BHP podczas jego nieobecności.
    20. Prowadzenie postępowań przetargowych w ramach zajmowanego stanowiska,
    21. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza lub Sekretarza.

V. Wymagane dokumenty:
    1. List motywacyjny.
    2. Życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej.
    3. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe, udział w kursach i szkoleniach.
    4. Kopie świadectw z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia.
    5. Kopię dowodu osobistego.

* List motywacyjny oraz życiorys (CV) należy opatrzyć klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko: ds. gospodarczych, handlu i ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy Miasta Krynica Morska, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm. ) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz. 1202)”.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów: do 7 lutego 2018 r. do godz. 14:00.
Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby wstępnie zakwalifikowane jako spełniające w/w wymogi zostaną powiadomione telefonicznie w ciągu 2 dni od daty posiedzenia, na którym komisja zapozna się ze złożonymi ofertami.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w Urzędzie Miasta Krynica Morska ul. Górników 15, w sekretariacie, albo przesłać na adres: Urząd Miasta Krynica Morska ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska z dopiskiem: ”Nabór - stanowisko ds. gospodarczych, handlu i ewidencji działalności gospodarczej”. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

VII. Dodatkowe informacje:
    1) Niniejsze ogłoszenie opublikowano w BIP Urzędu Gminy Miasta Krynica Morska oraz umieszczono na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Krynica Morska.
    2) Przed zawarciem umowy o pracę kandydat wyłoniony w drodze naboru przedkłada pracodawcy: zaświadczenie lekarza medycyny pracy potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku, na które został przeprowadzony nabór (skierowanie wystawia pracodawca).
    3) Złożone w naborze dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.
    4)  Dokumenty osób, które wezmą udział w procesie rekrutacji będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego.
    5) Informacja o wyniku naboru zostanie ogłoszona na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Miasta Krynica Morska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT


                    Burmistrz Miasta Krynica Morska
                    Krzysztof Swat

Pogoda
5 °C
ciśnienie: 1000 hPa
wiatr: 21 km/h W
Szczegółowa prognoza na 14 dni
on-line
kliknij aby przełączyć zdjęcie
Pon Wt Śr Czw Pt Sob Ndz
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Grudzień 2018
 

Jeśli chcesz być z serwisem na bieżęco
wpisz swój adres e-mail i wciśnij +. Wpisz
adres e-mail i wciśnij -. jeśli nie chcesz.

Krynica Morska

Oficjalna Strona Urzędu Miasta Krynica Morska krynicamorska.tv - Projekt, Realizacja, Hosting (c) 2010 Agencja Reklamowa GABO

Materiały zawarte na stronie są prawnie strzeżone i bez zgody nie mogą być wykorzystywane.

stat4u