Dziś jest: Środa, 23 Styczeń 2019 r.
Wysoki kontrast
Biuletyn informacji publicznej
Krynica Morska
krynicamorska.tv » strona główna » aktualności » Nabór kandydatów na stanowisko ds. Księgowości Budżetu Gminy, Inwentaryzacji i Podatku ...

Nabór kandydatów na stanowisko ds. Księgowości Budżetu Gminy, Inwentaryzacji i Podatku VAT

Kategoria: Aktualności  /  Dodano: Piątek, 29.12.2017, 11:11

BURMISTRZ GMINY MIASTA KRYNICA MORSKA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO - DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETU GMINY, INWENTARYZACJI I PODATKU VAT

 

I. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miasta Krynica Morska

ul. Górników 15,

82-120 Krynica Morska


 

II. Określenie stanowiska: stanowisko urzędnicze

Nazwa stanowiska: stanowisko ds. księgowości budżetu gminy, inwentaryzacji i podatku VAT

Wymiar czasu pracy – 1/1 etat.

Umowa terminowa - na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony

Przewidywany termin zatrudnienia: styczeń 2018 r.


 

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem pracy:

 1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. wykształcenie średnie lub wyższe preferowane ekonomiczne lub administracyjne,

 3. znajomość przepisów prawa z zakresu:

- ustawy o podatku od towarów i usług (VAT),

- ustawy o samorządzie gminnym,

- ustawy o pracownikach samorządowych,

 1. dobra znajomość obsługi komputera,

 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

 4. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 6. nieposzlakowana opinia,

 1. Wymagania dodatkowe:

 1. zaangażowanie i samodzielność przy wykonywaniu powierzonych zadań, umiejętność dobrej organizacji pracy na własnym stanowisku i pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność i rzetelność,

 2. zdolność do interpretacji i stosowania obowiązujących przepisów prawa,

 3. preferowane doświadczenie, praca w jednostkach samorządu terytorialnego,

 4. umiejętność sporządzania pism urzędowych.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie ewidencji księgowej organu finansowego.

 2. Prowadzenie księgi budżetu – budżet gminy i plan finansowy zadań zleconych.

 3. Prowadzenie całości spraw związanych z ewidencją majątku Urzędu Miasta, a w szczególności:

a. prowadzenie ewidencji środków trwałych zgodnie z ich podziałem rodzajowym i zasadami klasyfikacji,

b. naliczanie umorzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,

c. nadzór nad zgodnością ewidencji ze stanem faktycznym.

 1. Rozliczanie inwentaryzacji.

 2. Prowadzenie całości spraw dotyczących podatku od towarów i usług VAT,

a w szczególności:

a. wystawianie faktur VAT i not korygujących na podstawie dokumentów przedkładanych przez pracowników merytorycznych,

b. prowadzenie ewidencji podatkowej,

c. rozliczanie podatku i sporządzanie deklaracji podatkowych,

d. prowadzenie zbiorczego rejestru sprzedaży i zakupu oraz sporządzenie zbiorczej deklaracji podatkowej dla gminy,

e. nadzór nad prawidłowym stosowaniem podatku w jednostce,

f. prowadzenie spraw związanych z odzyskiwaniem podatku VAT.

 1. Prowadzenie obsługi kasowej Urzędu Miasta podczas nieobecności pracownika na stanowisku do spraw obsługi kasy.

 2. Prowadzenie spraw związanych z zawarciem umów na ubezpieczenia majątkowe.

 3. Sporządzanie sprawozdań ze spraw objętych zakresem czynności.

 4. Zastępstwo pracownika do spraw księgowości podatkowej podczas jego nieobecności.

 5. Przygotowywanie materiałów na sesje Rady Miejskiej w sprawach objętych zakresem czynności.

 6. Gromadzenie przepisów prawnych na zajmowanym stanowisku oraz ich bieżąca znajomość.

 7. Sprawdzanie dokumentów finansowych pod względem zgodności z planem finansowym jednostki oraz dokonywanie kontroli dokumentów pod względem możliwości zapłaty.

 8. Zapewnienie ochrony danych osobowych w zakresie przypisanych obowiązków.

 9. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza Skarbnika lub Sekretarza.

 10. Podpisywanie deklaracji VAT – 7 dla podatku od towarów i usług.


 

V. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.

 2. Życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej.

 3. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe, udział w kursach i szkoleniach.

 4. Kopie świadectw z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia.

 5. Kopię dowodu osobistego.


 

* List motywacyjny oraz życiorys (CV) należy opatrzyć klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko: ds. księgowości budżetu gminy, inwentaryzacji i podatku VAT w Urzędzie Gminy Miasta Krynica Morska, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm. ) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz. 1202)”.


 

VI. Termin i miejsce składania dokumentów: do 12 stycznia 2018 r. do godz. 14:00.

Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby wstępnie zakwalifikowane jako spełniające w/w wymogi zostaną powiadomione telefonicznie w ciągu 2 dni od daty posiedzenia, na którym komisja zapozna się ze złożonymi ofertami.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w Urzędzie Miasta Krynica Morska ul. Górników 15, w sekretariacie, albo przesłać na adres: Urząd Miasta Krynica Morska ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska z dopiskiem: ”Nabór - stanowisko ds. księgowości budżetu gminy, inwentaryzacji i podatku VAT”. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu.


 

VII. Dodatkowe informacje:

 1. Niniejsze ogłoszenie opublikowano w BIP Urzędu Gminy Miasta Krynica Morska oraz umieszczono na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Krynica Morska.

 2. Przed zawarciem umowy o pracę kandydat wyłoniony w drodze naboru przedkłada pracodawcy: zaświadczenie lekarza medycyny pracy potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku, na które został przeprowadzony nabór (skierowanie wystawia pracodawca).

 3. Złożone w naborze dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

 4. Dokumenty osób, które wezmą udział w procesie rekrutacji będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego.

 5. Informacja o wyniku naboru zostanie ogłoszona na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Miasta Krynica Morska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT.


 


 

Burmistrz Miasta Krynica Morska

Krzysztof Swat

Ogłoszenie w BIP

Pogoda
-5 °C
ciśnienie: 1013 hPa
wiatr: 13 km/h SSE
Szczegółowa prognoza na 14 dni
on-line
kliknij aby przełączyć zdjęcie
Pon Wt Śr Czw Pt Sob Ndz
 123456
789 101 Bajka.. ciastko.. kawa.. Zapraszamy 10 Styczeń 2019 1112 131 27 Finał WOŚP w Krynicy Morskiej 13 Styczeń 2019
14151617181920
21222324252627
28293031   
Styczeń 2019
 

Jeśli chcesz być z serwisem na bieżęco
wpisz swój adres e-mail i wciśnij +. Wpisz
adres e-mail i wciśnij -. jeśli nie chcesz.

Krynica Morska

Oficjalna Strona Urzędu Miasta Krynica Morska krynicamorska.tv - Projekt, Realizacja, Hosting (c) 2010 Agencja Reklamowa GABO

Materiały zawarte na stronie są prawnie strzeżone i bez zgody nie mogą być wykorzystywane.

stat4u