Dziś jest: Środa, 23 Styczeń 2019 r.
Wysoki kontrast
Biuletyn informacji publicznej
Krynica Morska
krynicamorska.tv » strona główna » aktualności » Nabór kandydatów na stanowisko ds. Geodezji i Nieruchomości Gminnych

Nabór kandydatów na stanowisko ds. Geodezji i Nieruchomości Gminnych

Kategoria: Aktualności  /  Dodano: Piątek, 22.12.2017, 10:59

BURMISTRZ GMINY MIASTA KRYNICA MORSKA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO - STANOWISKO DS. GEODEZJI I NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH

 

I. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miasta Krynica Morska

ul. Górników 15,

82-120 Krynica Morska

 

II. Określenie stanowiska: stanowisko urzędnicze

Nazwa stanowiska: stanowisko ds. geodezji i nieruchomości gminnych

Wymiar czasu pracy – 1/1 etat.

Umowa terminowa - na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony

Przewidywany termin zatrudnienia: styczeń 2018 r.

 

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem pracy:

 1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. wykształcenie wyższe geodezyjne lub średnie geodezyjne,

 3. 3 letni staż pracy w przypadku wykształcenia średniego,

 4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

 6. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

 7. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 8. nieposzlakowana opinia,

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 1. Zaangażowanie i samodzielność przy wykonywaniu powierzonych zadań, umiejętność dobrej organizacji pracy na własnym stanowisku i pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność i rzetelność.

 2. Znajomość przepisów m.in. z zakresu ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, kodeksu postępowania administracyjnego, samorządu terytorialnego.

 3. Zdolność do interpretacji i stosowania obowiązujących przepisów prawa.

 4. Biegła znajomość obsługi komputera.

 5. Posiadanie doświadczenia zawodowego, w szczególności w administracji samorządowej.

 6. Umiejętność sporządzania pism urzędowych.

 7. Prawo jazdy kat. B.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Nadzorowanie podziałów geodezyjnych nieruchomości.

 2. Przygotowywanie decyzji zatwierdzających podział i rozgraniczenie nieruchomości.

 3. Przejmowanie gruntów i nieruchomości.

 4. Pierwokup i wywłaszczanie nieruchomości na cele komunalne.

 5. Prowadzenie postępowań dotyczących geodezji i kartografii,.

 6. Gospodarowanie gruntami pod budownictwo mieszkaniowe i inne.

 7. Tworzenie zasobów gruntów na cele budownictwa mieszkaniowego,

 8. Bieżący nadzór nad stanem władania nieruchomościami i ochroną granic nieruchomości gminy.

 9. Prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia Skarbu Państwa.

 10. Współpraca ze służbami geodezyjnymi i sądami w zakresie regulacji i porządkowania stanu prawnego nieruchomości.

 11. Naliczanie opłat adiacenckich z tytułu przygotowania technicznego działek.

 12. Zlecanie wycen niezbędnych do naliczenia opłat planistycznych.

 13. Wydawanie opinii dotyczących przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze.

 14. Dokonywanie zmian w księgach wieczystych.

 15. Współdziałanie z biurami notarialnymi, sądami w sprawie ksiąg wieczystych w zakresie przypisanych obowiązków.

 16. Współpraca z innymi stanowiskami w Urzędzie w zakresie geodezji i nieruchomości gminnych.

 17. Kontrola terenów pod kątem prawidłowości ich wykorzystania. Współpraca w tym zakresie ze stanowiskiem ds. gospodarki nieruchomościami gminnymi i rolnictwa.

 18. Prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą gruntów, budynków i lokali mieszkalnych.

 19. Kontrola realizacji zapisów wynikających z zawartych umów sprzedaży gruntów, budynków i lokali mieszkalnych.

 20. Kontrola terminowości dokonywanych wpłat wynikających z zawartych umów.

 21. Kontrola prawidłowości stosowanych umorzeń, odroczeń lub rozłożenia na raty należności oraz ich zgodności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 22. Prowadzenie spraw związanych ze spisem powszechnym i rolnym.

 23. Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do wytoczenia i prowadzenia spraw sądowych i administracyjnych, po zakończeniu postępowania sądowego lub administracyjnego i otrzymaniu prawomocnego orzeczenia lub po skierowaniu wniosku do egzekucji, przekazywanie dokumentacji na stanowisko BKE w celu wyegzekwowania należności pieniężnych w postępowaniu egzekucyjnym, a w przypadku zobowiązań niepieniężnych prowadzenie postępowania egzekucyjnego przy pomocy Radcy Prawnego.

 24. Zastępstwo pracownika na stanowisku ds. gospodarki nieruchomościami gminnymi i rolnictwa podczas jego nieobecności.

 25. Zapewnienie ochrony danych osobowych w zakresie przypisanych obowiązków.

 26. Prowadzenie postępowań przetargowych w ramach zajmowanego stanowiska.

 27. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza lub Sekretarza.

 

V. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.

 2. Życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej.

 3. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe, udział w kursach i szkoleniach.

 4. Kopie świadectw z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia.

 5. Kopię dowodu osobistego.

 

* List motywacyjny oraz życiorys (CV) należy opatrzyć klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko: ds. Geodezji i Nieruchomości Gminnych w Urzędzie Gminy Miasta Krynica Morska, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm. ) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz. 1202)”.

 

VI. Termin i miejsce składania dokumentów: do 12 stycznia 2018 r. do godz. 14:00.

Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby wstępnie zakwalifikowane jako spełniające w/w wymogi zostaną powiadomione telefonicznie w ciągu 2 dni od daty posiedzenia, na którym komisja zapozna się ze złożonymi ofertami.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w Urzędzie Miasta Krynica Morska ul. Górników 15, w sekretariacie, albo przesłać na adres: Urząd Miasta Krynica Morska ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska z dopiskiem: ”Nabór - stanowisko ds. geodezji i nieruchomości gminnych”. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

 

VII. Dodatkowe informacje:

 1. Niniejsze ogłoszenie opublikowano w BIP Urzędu Gminy Miasta Krynica Morska oraz umieszczono na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Krynica Morska.

 2. Przed zawarciem umowy o pracę kandydat wyłoniony w drodze naboru przedkłada pracodawcy: zaświadczenie lekarza medycyny pracy potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku, na które został przeprowadzony nabór (skierowanie wystawia pracodawca).

 3. Złożone w naborze dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

 4. Dokumenty osób, które wezmą udział w procesie rekrutacji będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego.

 5. Informacja o wyniku naboru zostanie ogłoszona na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Miasta Krynica Morska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 


 

Burmistrz Miasta Krynica Morska

Krzysztof Swat

Pogoda
-5 °C
ciśnienie: 1013 hPa
wiatr: 13 km/h SSE
Szczegółowa prognoza na 14 dni
on-line
kliknij aby przełączyć zdjęcie
Pon Wt Śr Czw Pt Sob Ndz
 123456
789 101 Bajka.. ciastko.. kawa.. Zapraszamy 10 Styczeń 2019 1112 131 27 Finał WOŚP w Krynicy Morskiej 13 Styczeń 2019
14151617181920
21222324252627
28293031   
Styczeń 2019
 

Jeśli chcesz być z serwisem na bieżęco
wpisz swój adres e-mail i wciśnij +. Wpisz
adres e-mail i wciśnij -. jeśli nie chcesz.

Krynica Morska

Oficjalna Strona Urzędu Miasta Krynica Morska krynicamorska.tv - Projekt, Realizacja, Hosting (c) 2010 Agencja Reklamowa GABO

Materiały zawarte na stronie są prawnie strzeżone i bez zgody nie mogą być wykorzystywane.

stat4u