Dziś jest: Poniedziałek, 10 Grudzień 2018 r.
Wysoki kontrast
Biuletyn informacji publicznej
Krynica Morska
krynicamorska.tv » strona główna » aktualności » Rowerem przez Mierzeję Wiślaną

Rowerem przez Mierzeję Wiślaną

Kategoria: Aktualności  /  Dodano: Wtorek, 31.10.2017, 13:07

Kolejny etap budowy ście­żek rowe­ro­wych jest już potwier­dzony.

Part­ner­ski pro­jekt Gminy Mia­sta Kry­nica Mor­ska, Gminy Sztu­towo i Gminy Ste­gna jest dopeł­nie­niem wcze­śniej­szego pro­jektu budowy ścieżki rowe­rowej. Kry­nica Mor­ska jest lide­rem przed­się­wzię­cia.
Tak więc już nie­długo cała Mie­rzeja Wiślana zosta­nie połą­czona jedną ścieżka rowe­rową.
Tym razem w ramach pro­jektu „Pomor­skie Trasy Rowe­rowe o zna­cze­niu mię­dzy­na­ro­do­wym R-10 i Wiślana Trasa Rowe­rowa R-9 – part­ner­stwo Gminy Mia­sta Kry­nica Mor­ska.
Pro­jek­towi przy­znano dofi­nan­so­wa­nie w wyso­ko­ści 63,70 % kosz­tów kwa­li­fi­ko­wa­lnych, tj. 6 402 669,19 zł.

Wartość całego projektu: 10 953 416,55 zł.
koszty kwalifikowalne: 10 051 286,02 zł.
dofinansowanie 63,70 % , co stanowi kwotę  6 402 669,19 zł.
 
Stegna – odcinek inwestycyjny długości  1,2  km, oznakowanie istniejących tras, budowa 2 miejsc postojowych dla rowerzystów w Mikoszewie i w Stegnie.
Całkowity koszt inwestycji 1 695 559,20 zł, dofinansowanie 1 080 071,21  zł.
 
Sztutowo, odcinek inwestycyjny długości 2,45 km,oznakowanie istniejących tras, budowa 1  miejsca postojowego dla rowerzystów Sztutowo/Kąty Rybackie,.
Całkowity koszt inwestycji 1 832 344,04 zł, dofinansowanie 1 167 203,15  zł.
 
Krynica Morska: odcinek inwestycyjny długości 6,9 km:
- Przebrno – ul. Marynarzy w Krynicy Morskiej 5, 62 km
- Promenada Nadmorska 1,28 km
oraz  oznakowanie już istniejących tras rowerowych i budowa 3 miejsc postojowych dla rowerzystów: Przebrno Siekierki, Leśniczówka Piaski, Piaski ul. Bursztynowa.
Całkowity koszt inwestycji 7 425 513,31 zł.

Przy­po­mi­namy, że ścieżki rowe­rowe na Mie­rzei Wiśla­nej budo­wane są w ramach dwóch przed­się­wzięć:
1. „Och­rona i zabez­pie­cze­nie obsza­rów chro­nio­nych poprzez roz­bu­dowę infra­struk­tury ukie­run­ko­wu­ją­cej ruch tury­styczny w dro­dze wyzna­cze­nia i budowy szla­ków tury­stycz­nych na wybra­nych odcin­kach leśnych od Miko­szewa do Gra­nicy Pań­stwa w Kry­nicy Mor­skiej”

Umowa nr RPPM. 11.04.00-22-0029/15 z dnia 29 marca 2016 r.
Bene­fi­cjent: Gmina Mia­sta Kry­nica Mor­ska
Part­ne­rzy: Gmina Sztu­towo, Gmina Ste­gna
Okres reali­za­cji inwe­sty­cji: 01.12.2016 – 30.09. 2018

Cał­ko­wita war­tość pro­jektu: 13 667 645,31 zł.
Mak­sy­malna war­tość dofi­nan­so­wa­nia: 9 567 351,71 zł. do 85 % wydat­ków kwa­li­fi­ko­wal­nych

Kry­nica Mor­ska
Wydatki ogó­łem: 5 014 857,36 zł
Dofi­nan­so­wa­nie: 3 510 400,15 zł

Gmina Sztu­towo:
Wydatki ogó­łem: 3 934 790,95 zł
Dofi­nan­so­wa­nie: 2 754 353,66 zł

Gmina Ste­gna:
Wydatki ogó­łem: 4 717 997,00 zł
Dofi­nan­so­wa­nie: 3 302 597,90 złZakres inwe­sty­cji:
Zakres przedmio­towy pro­jektu obej­mie:
1. wyzna­cze­nie i budowę szla­ków na odcin­kach:
Miko­szewo – Ste­gna: 14,82 km – Gmina Ste­gna – w trak­cie reali­za­cji
Sztu­towo – Kąty Rybac­kie: 2,086 km – Gmina Sztu­towo – w trak­cie reali­za­cji
Kąty Rybac­kie – Prze­brno: 7,75 km – Gmina Sztu­towo – w trak­cie reali­za­cji
 Prze­brno – Kry­nica Mor­ska: 1,1 km – Gmina Mia­sta Kry­nica Mor­ska – przed­się­wzię­cie zre­ali­zo­wane
Kry­nica Mor­ska – Pia­ski: 15,4 km – Gmina Mia­sta Kry­nica Mor­ska – przed­się­wzię­cie zre­ali­zo­wane

2. wyko­na­nie i usta­wie­nie w tere­nie szlaku tablic edu­ka­cyj­nych o tema­tyce:
Miko­szewo- Prom
Miko­szewo- Rezer­wat Przy­rody- Mewia Łacha
Jan­tar sta­ro­rze­cze
Juno­szyno – tor­fo­wi­sko
Ste­gna- sta­ro­rze­cze z sal­wi­nią
Kąty Rybac­kie – rezer­wat przy­rody Kąty Rybac­kie
Kąty Rybac­kie- port mor­ski
Skow­ronki – szu­wary nadza­le­wowe;
Nowy Świat- pozo­sta­ło­ści punktu osad­ni­czego;
Prze­brno – infor­ma­cja o brze­zi­nie bagien­nej
Prze­brno – Rezer­wat przy­rody „Buki Mie­rzei Wiśla­nej”
Kry­nica Mor­ska
Wiel­błą­dzi Garb 1
Pia­ski – Klif nadza­le­wowy
Pia­ski wydmy.

3.Prze­pro­wa­dze­nie dzia­łań infor­ma­cyj­nych i pro­mo­cyj­nych

2. „Pomor­skie Trasy Rowe­rowe o zna­cze­niu mię­dzy­na­ro­do­wym R-10 i Wiślana Trasa Rowe­rowa R-9 – part­ner­stwo Gminy Mia­sta Kry­nica Mor­ska.


 

Pogoda
5 °C
ciśnienie: 998 hPa
wiatr: 21 km/h WNW
Szczegółowa prognoza na 14 dni
on-line
kliknij aby przełączyć zdjęcie
Pon Wt Śr Czw Pt Sob Ndz
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Grudzień 2018
 

Jeśli chcesz być z serwisem na bieżęco
wpisz swój adres e-mail i wciśnij +. Wpisz
adres e-mail i wciśnij -. jeśli nie chcesz.

Krynica Morska

Oficjalna Strona Urzędu Miasta Krynica Morska krynicamorska.tv - Projekt, Realizacja, Hosting (c) 2010 Agencja Reklamowa GABO

Materiały zawarte na stronie są prawnie strzeżone i bez zgody nie mogą być wykorzystywane.

stat4u