Dziś jest: Środa, 19 Wrzesień 2018 r.
Wysoki kontrast
Biuletyn informacji publicznej
Krynica Morska
krynicamorska.tv » strona główna » aktualności » Rowerem przez Mierzeję Wiślaną

Rowerem przez Mierzeję Wiślaną

Kategoria: Aktualności  /  Dodano: Wtorek, 31.10.2017, 13:07

Kolejny etap budowy ście­żek rowe­ro­wych jest już potwier­dzony.

Part­ner­ski pro­jekt Gminy Mia­sta Kry­nica Mor­ska, Gminy Sztu­towo i Gminy Ste­gna jest dopeł­nie­niem wcze­śniej­szego pro­jektu budowy ścieżki rowe­rowej. Kry­nica Mor­ska jest lide­rem przed­się­wzię­cia.
Tak więc już nie­długo cała Mie­rzeja Wiślana zosta­nie połą­czona jedną ścieżka rowe­rową.
Tym razem w ramach pro­jektu „Pomor­skie Trasy Rowe­rowe o zna­cze­niu mię­dzy­na­ro­do­wym R-10 i Wiślana Trasa Rowe­rowa R-9 – part­ner­stwo Gminy Mia­sta Kry­nica Mor­ska.
Pro­jek­towi przy­znano dofi­nan­so­wa­nie w wyso­ko­ści 63,70 % kosz­tów kwa­li­fi­ko­wa­lnych, tj. 6 402 669,19 zł.

Wartość całego projektu: 10 953 416,55 zł.
koszty kwalifikowalne: 10 051 286,02 zł.
dofinansowanie 63,70 % , co stanowi kwotę  6 402 669,19 zł.
 
Stegna – odcinek inwestycyjny długości  1,2  km, oznakowanie istniejących tras, budowa 2 miejsc postojowych dla rowerzystów w Mikoszewie i w Stegnie.
Całkowity koszt inwestycji 1 695 559,20 zł, dofinansowanie 1 080 071,21  zł.
 
Sztutowo, odcinek inwestycyjny długości 2,45 km,oznakowanie istniejących tras, budowa 1  miejsca postojowego dla rowerzystów Sztutowo/Kąty Rybackie,.
Całkowity koszt inwestycji 1 832 344,04 zł, dofinansowanie 1 167 203,15  zł.
 
Krynica Morska: odcinek inwestycyjny długości 6,9 km:
- Przebrno – ul. Marynarzy w Krynicy Morskiej 5, 62 km
- Promenada Nadmorska 1,28 km
oraz  oznakowanie już istniejących tras rowerowych i budowa 3 miejsc postojowych dla rowerzystów: Przebrno Siekierki, Leśniczówka Piaski, Piaski ul. Bursztynowa.
Całkowity koszt inwestycji 7 425 513,31 zł.

Przy­po­mi­namy, że ścieżki rowe­rowe na Mie­rzei Wiśla­nej budo­wane są w ramach dwóch przed­się­wzięć:
1. „Och­rona i zabez­pie­cze­nie obsza­rów chro­nio­nych poprzez roz­bu­dowę infra­struk­tury ukie­run­ko­wu­ją­cej ruch tury­styczny w dro­dze wyzna­cze­nia i budowy szla­ków tury­stycz­nych na wybra­nych odcin­kach leśnych od Miko­szewa do Gra­nicy Pań­stwa w Kry­nicy Mor­skiej”

Umowa nr RPPM. 11.04.00-22-0029/15 z dnia 29 marca 2016 r.
Bene­fi­cjent: Gmina Mia­sta Kry­nica Mor­ska
Part­ne­rzy: Gmina Sztu­towo, Gmina Ste­gna
Okres reali­za­cji inwe­sty­cji: 01.12.2016 – 30.09. 2018

Cał­ko­wita war­tość pro­jektu: 13 667 645,31 zł.
Mak­sy­malna war­tość dofi­nan­so­wa­nia: 9 567 351,71 zł. do 85 % wydat­ków kwa­li­fi­ko­wal­nych

Kry­nica Mor­ska
Wydatki ogó­łem: 5 014 857,36 zł
Dofi­nan­so­wa­nie: 3 510 400,15 zł

Gmina Sztu­towo:
Wydatki ogó­łem: 3 934 790,95 zł
Dofi­nan­so­wa­nie: 2 754 353,66 zł

Gmina Ste­gna:
Wydatki ogó­łem: 4 717 997,00 zł
Dofi­nan­so­wa­nie: 3 302 597,90 złZakres inwe­sty­cji:
Zakres przedmio­towy pro­jektu obej­mie:
1. wyzna­cze­nie i budowę szla­ków na odcin­kach:
Miko­szewo – Ste­gna: 14,82 km – Gmina Ste­gna – w trak­cie reali­za­cji
Sztu­towo – Kąty Rybac­kie: 2,086 km – Gmina Sztu­towo – w trak­cie reali­za­cji
Kąty Rybac­kie – Prze­brno: 7,75 km – Gmina Sztu­towo – w trak­cie reali­za­cji
 Prze­brno – Kry­nica Mor­ska: 1,1 km – Gmina Mia­sta Kry­nica Mor­ska – przed­się­wzię­cie zre­ali­zo­wane
Kry­nica Mor­ska – Pia­ski: 15,4 km – Gmina Mia­sta Kry­nica Mor­ska – przed­się­wzię­cie zre­ali­zo­wane

2. wyko­na­nie i usta­wie­nie w tere­nie szlaku tablic edu­ka­cyj­nych o tema­tyce:
Miko­szewo- Prom
Miko­szewo- Rezer­wat Przy­rody- Mewia Łacha
Jan­tar sta­ro­rze­cze
Juno­szyno – tor­fo­wi­sko
Ste­gna- sta­ro­rze­cze z sal­wi­nią
Kąty Rybac­kie – rezer­wat przy­rody Kąty Rybac­kie
Kąty Rybac­kie- port mor­ski
Skow­ronki – szu­wary nadza­le­wowe;
Nowy Świat- pozo­sta­ło­ści punktu osad­ni­czego;
Prze­brno – infor­ma­cja o brze­zi­nie bagien­nej
Prze­brno – Rezer­wat przy­rody „Buki Mie­rzei Wiśla­nej”
Kry­nica Mor­ska
Wiel­błą­dzi Garb 1
Pia­ski – Klif nadza­le­wowy
Pia­ski wydmy.

3.Prze­pro­wa­dze­nie dzia­łań infor­ma­cyj­nych i pro­mo­cyj­nych

2. „Pomor­skie Trasy Rowe­rowe o zna­cze­niu mię­dzy­na­ro­do­wym R-10 i Wiślana Trasa Rowe­rowa R-9 – part­ner­stwo Gminy Mia­sta Kry­nica Mor­ska.


 

Pogoda
19 °C
ciśnienie: 1016 hPa
wiatr: 15 km/h SW
Szczegółowa prognoza na 14 dni
on-line
kliknij aby przełączyć zdjęcie
Pon Wt Śr Czw Pt Sob Ndz
     12
345678 91 Triathlon 09 Wrzesień 2018
10111213 142 Regaty o Puchar Przewodniczącej Rady Miejskiej 14 Wrzesień 2018 Regaty Grand Prix Zalewu Wiślanego 14 Wrzesień 2018 151 Święto Pieczonego Dzika 2018 15 Wrzesień 2018 16
17181920212223
24252627282930
Wrzesień 2018
 

Jeśli chcesz być z serwisem na bieżęco
wpisz swój adres e-mail i wciśnij +. Wpisz
adres e-mail i wciśnij -. jeśli nie chcesz.

Krynica Morska

Oficjalna Strona Urzędu Miasta Krynica Morska krynicamorska.tv - Projekt, Realizacja, Hosting (c) 2010 Agencja Reklamowa GABO

Materiały zawarte na stronie są prawnie strzeżone i bez zgody nie mogą być wykorzystywane.

stat4u